หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ Access 2 ม.2

นร. Access 2 (เปลี่ยน logo).
 
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
 
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
 
ผู้เรียบเรียง
Virginia Evans และ Jenny Dooley
 
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2