หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ Upstream 5 ม.5

หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ Postcards 3
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
 
ผู้เรียบเรียง
Virginia Evans และ Jenny Dooley
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2