หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ Team Up in English 1 ม.1

หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ Team Up in English 1 ม.1
 
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
 
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
 
ผู้เรียบเรียง
F. Kavanagh และคณะ
 
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2555 รอบที่ 3