หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ Smile 2 ป.2

หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ Smile 2 ป.2
 
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
 
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
 
ผู้เรียบเรียง
Patricia Cromwell และ Sophia Griffith
 
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 5