หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ Smile 4 ป.4

หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ Smile 4 ป.4
 
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4
 
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
 
ผู้เรียบเรียง
Patricia Cromwell และ Sophia Griffith
 
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2