หนังสือเรียน Gogo Loves English 3

หนังสือเรียน Gogo Loves English 3
 
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
 
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
 
ผู้เรียบเรียง
Ken Methold และคณะ
 
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2