หนังสือเรียน WORLD CLUB 2

หนังสือเรียน WORLD CLUB 2 รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้จัดพิมพ์ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ผู้เรียบเรียง Michael Harris และ David Mower ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่

Read More

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ SUCCESS 2

หนังสือเรียน SUCCESS 2 รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้จัดพิมพ์ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ผู้เรียบเรียง Stuart McKinlay และ Bob Hastings ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ ปีการศึกษา

Read More

หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ Upstream 5 ม.5

หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ Upstream 5 ม.5 รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้จัดพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด   ผู้เรียบเรียง Virginia Evans และ Jenny Dooley

Read More

หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ Postcards 3

หนังสือเรียน Postcards 3   รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3   ผู้จัดพิมพ์ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด   ผู้เรียบเรียง Brian Abbs และคณะ  

Read More

หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ Access 2 ม.2

หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ Access 2 ม.2   รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2   ผู้จัดพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด   ผู้เรียบเรียง Virginia

Read More

หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ Team Up in English 1 ม.1

หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ Team Up in English 1 ม.1   รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1   ผู้จัดพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

Read More